ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
175 مشاهده
پاسخ : طیق ماده 312 قانون تجارت چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد صادر می شود و وجه چک ق...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
159 مشاهده
پاسخ : صاحب حساب میتواند از آخرین پشت نویسی که توسط آخرین ذینفع و یا ظهر نویسان در ظهر چک انجام گ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
164 مشاهده
پاسخ : اگر سپرده اول مشتری، عقد قرض باشد اعطای وام پس از مدتی مشخص، حالت زیاده بر قرض داشته و مشک...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
137 مشاهده
پاسخ: طبق دستور العمل هاي اجرائی باید صاحب حساب جهت دریافت وجه سپرده تعهد نامه مربوطه را امضاء و ...
0 امتیاز
114 مشاهده
پاسخ: در دستور بازداشت بایستی شماره حساب مشتري و نوع حساب قید گردد که در اینصورت با تطبیق سایر مش...
0 امتیاز
202 مشاهده
پاسخ : بموجب بند 10 مقررات و شرايط عمومي افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري چنانچه صاحب حساب رونوش...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 7 نتیجه