ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
121 مشاهده
پاسخ: حوالخ کتبي دستور پرداختي است که شعبه يک بانک عهده شعبه ديگر همان بانک کتبا صادر مي نمايد ح...
0 امتیاز
147 مشاهده
پاسخ : به موجب بخشنامه شماره نت/3371 مورخ 15/8/1380 کارمزد حواله‌هاي کتبي، تلگرافي و تلفني صادره ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 2 نتیجه