ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
338 مشاهده
پاسخ : به اطلاع مي‌رساند براساس ماده 4 قانون محاسبات عمومي کشور ”شرکت دولتي واحد سازماني مشخصي اس...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
180 مشاهده
پاسخ : به اطلاع مي‌رساند به موجب ماده 76 قانون محاسبات عمومي کشور حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
377 مشاهده
پاسخ :  رعايت مفاد تبصره ماده 76 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/8/1366 و تبصره ماده 44 آئين‌نامه...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
199 مشاهده
پاسخ : به اطلاع مي‌رساند: شهرداري‌ها به موجب قانون در زمره نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب مي‌گردند ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
190 مشاهده
0 امتیاز
325 مشاهده
پاسخ : به اطلاع مي‌رساند که انجام اين امر طبق ماده 76 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/6/66 که موس...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
169 مشاهده
پاسخ : ضمن رعايت مفاد تبصره 76 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب 1/8/1366 و تبصره ماده 44 آيين نامه م...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
نمایش 8 نتیجه