ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
191 مشاهده
پاسخ : به استناد بخشنامه شماره 1119/35 مورخ 1/8/1374 اين بانک و با توجه به بخشنامه شماره 25783/78...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
111 مشاهده
  پاسخ: با توجه به نامه شماره 18871‏‏‏‏‏‏‏/232‏‏‏‏‏‏‏/ص مورخ 23‏‏‏‏‏‏‏/11‏‏‏‏‏‏‏/1395 سرپرست...
نمایش 2 نتیجه