ویژه / غیر ویژه
Tags
Category
Resolved/Unresolved
Open/Closed
0 امتیاز
191 مشاهده
پاسخ : چنانچه ذي نفع ذي نفع چک پس از دريافت موجودي حساب جاري مربوطه (که کفايت وجه مندرج در چک را ...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
0 امتیاز
136 مشاهده
پاسخ: در صورتي که انتقال قهري باشد از کليه حقوق قانوني بهره مند است.
0 امتیاز
177 مشاهده
پاسخ : خير، با عنايت به اينكه چك با امضاء ذيل آن سنديت مي يابد و از شرايط اساسي و صحت صدور چك ، و...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
0 امتیاز
208 مشاهده
پاسخ: سپری شدن مدت 7 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت هر چک، سوابق بصورت خودکار از سامانه ...
0 امتیاز
185 مشاهده
پاسخ : عدم تعيين تعداد دفعات به معناي نامحدود بودن امکان انجام اين عمل مي‌باشد. در رابطه با کارمز...
  • میهمان پرسیده شده 2 سال پیش
  • آخرین فعالیت 2 سال پیش
نمایش 1 - 10 از 11 نتیجه