شامل کليه بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی در زمينه‌های مختلف

 سیاست های پولی سالانهتاریخ ابلاغتاریخ اجراتاریخ تصویب
۱دستورالعمل ناظر بر سياستهاي پولي و اعتباري در سال ۱۳۹۶۱۳۹۶/۰۵/۰۶
۲دستورالعمل ناظر بر سياستهاي پولي و اعتباري در سال ۱۳۹۵۱۳۹۵/۰۴/۰۸
۳دستورالعمل ناظر بر سياستهاي پولي و اعتباري در سال ۱۳۹۴۱۳۹۴/۰۲/۱۴۱۳۹۴/۰۲/۱۶
۱۳۹۴/۰۲/۰۸
۴سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۳ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱۱۳۹۳/۰۴/۰۳
۵سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۰ (ديماه)۱۵ روز پس از تاريخ ابلاغ
۶سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۰۱۵ روز پس از تاريخ ابلاغ
۷سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۹۱۳۸۹/۰۱/۱۸
۸سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۸۱۳۸۸/۰۱/۲۳
۹سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۷۱۳۸۷/۰۵/۰۳
۱۰سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۶۱۳۸۶/۰۲/۰۱
۱۱سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۵
۱۲سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۴
۱۳سياستهای پولی مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۳۱۳۸۳/۰۲/۱۹
۱۴
۱۵

شامل کليه بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی در زمينه‌های مختلف

 سیاست های پولی سالانهتاریخ ابلاغتاریخ اجراتاریخ تصویب
۱دستورالعمل ناظر بر سياستهاي پولي و اعتباري در سال ۱۳۹۶۱۳۹۶/۰۵/۰۶
۲دستورالعمل ناظر بر سياستهاي پولي و اعتباري در سال ۱۳۹۵۱۳۹۵/۰۴/۰۸
۳دستورالعمل ناظر بر سياستهاي پولي و اعتباري در سال ۱۳۹۴۱۳۹۴/۰۲/۱۴۱۳۹۴/۰۲/۱۶
۱۳۹۴/۰۲/۰۸
۴سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۳ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱۱۳۹۳/۰۴/۰۳
۵سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۰ (ديماه)۱۵ روز پس از تاريخ ابلاغ
۶سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۰۱۵ روز پس از تاريخ ابلاغ
۷سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۹۱۳۸۹/۰۱/۱۸
۸سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۸۱۳۸۸/۰۱/۲۳
۹سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۷۱۳۸۷/۰۵/۰۳
۱۰سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۶۱۳۸۶/۰۲/۰۱
۱۱سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۵
۱۲سياستهای پولی و اعتباری در سال ۱۳۸۴
۱۳سياستهای پولی مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۸۳۱۳۸۳/۰۲/۱۹
۱۴
۱۵

شامل کليه قوانين پولی و بانکی مانند قانون پولی و بانکی کشور، قانون عمليات بانکی بدون ربا (بهره) ، لایحه قانونی اداره اموربانک ها ، قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی ، قانون تنظیم بازارغیرمتشکل پولی

 قوانین مرجعتاریخ ابلاغتاریخ اجراتاریخ تصویب
۱قانون پولی و مالی کشور۱۳۵۱/۴/۱۸
(با ‌آخرين‌اصلاحات ‌تا ‌‌۱۳۵۱/۴/۱۱)
۲قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)۱۳۶۲/۶/۱۰
۳قانون مبارزه با پولشويي۱۳۸۶/۱۱/۱۸
۴قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور۱۳۹۵/۱۱/۲۷
۵تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز۱۳۸۱/۲/۲۲۱۳۸۱/۱/۲۷
۶قانون الحاق دو تبصره به ماده (۱۵) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا۱۳۷۶/۱۲/۲۸۱۳۷۶/۱۱/۲۹
۷قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي۱۳۸۳/۱۰/۲۲
۸قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم۱۳۹۴/۱۲/۲۲۱۳۹۴/۱۲/۲۷
۹قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت۱۳۸۱/۱/۱۴۱۳۸۱/۱/۱۱۳۸۰/۱۱/۲۷
۱۰‌قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی۱۳۷۶/۳/۲۴۱۳۷۶/۲/۱۷
۱۱قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران۱۳۸۴/۹/۲
۱۲قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران۱۳۶۹/۱/۱۹۱۳۶۸/۱۱/۱۱
۱۳قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران۱۳۷۳/۹/۲۰۱۳۷۳/۱۰/۲۰
۱۴قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران۱۳۷۹/۲/۱۱۱۳۷۹/۱/۱۷
۱۵قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران۱۳۸۳/۷/۲۹۱۳۸۳/۶/۱۱
۱۶قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران۱۳۸۹/۱۰/۲۲۱۵/۱۰/۱۳۸۹؛
اصلاحيه قانون ۱۳۹۰/۲/۵
۱۷قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران۱۳۹۶/۱/۱۶۱۳۹۵/۱۲/۲۵
۱۸قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب بانرخ بازدهی در بخشهای مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا)۱۳۸۵/۴/۱۱۳۸۵/۲/۳۱
۱۹قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز۱۳۷۹/۲/۱۳۱۳۷۹/۱/۲۱
۲۰قانون محاسبات عمومي کشور۱۳۶۶/۶/۱۰
۲۱قانون تجارت۱۳۰۷/۴/۳۰
۲۲قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴۱۳۸۷/۵/۱۲
۲۳‌قانون تهیه مسکن برای افراد کم‌درآمد۱۳۷۲/۶/۲۱
۲۴قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها۱۳۸۶/۴/۵
۲۵لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اداره امور بانکها۱۳۵۸/۱۱/۱۱۱۳۵۸/۹/۲۸مصوبات شوراي انقلاب
۲۶لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها۱۳۵۹/۳۳/۱۸۱۳۵۹/۲/۲۰مصوبات شوراي انقلاب
۲۷قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور۹۴/۷/۲۸۹۴/۷/۷

 

مصوبات هيأت وزيرانتاریخ ابلاغتاریخ اجراتاریخ تصویب

آيين نامه فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)

آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت

‌آیین نامه اجرایی قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد

‌آئين نامه فصل دوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهــره) (آئين نامه تجهيز منابع پولي)

ئين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهــره) (آيين‌نامه تسهيلات اعطايي بانکي)

‌آئين نامه فصل چهارم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهــره)

‌آئين نامه فصل پنجم قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهــره)

الحاق بخش های (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

تصویب نامه در خصوص الحاق بخش های (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

آيين‌نامه‌ اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي

آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها

چهارچوب ها و ضوابط بانکي پرداخت خرد، کيف پول الکترونيک و پرداختهاي مبتني بر انواع فناوري‌ها

آيين‌نامه نحوه واگذاري دارايي‌هاي غيرضرور و اماکن رفاهي بانک‌ها

آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري (ريالي- ارزي)

دستورالعمل تاسيس و فعاليت بانک‌هاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها

آيين نامه مستندسازي جريان وجوه در کشور

آيين‌نامه نظام سنجش اعتبار (موضوع مصوبه شماره ۲۱۱۸۲۹/ت ۳۹۳۹۶ /ه مورخ ۲۶/۱۲/۸۶ هيات محترم وزيران)

آيين‌نامه بانکداري دولتي، موضوع تصويب‌نامه شماره ۹۱۹۶۴/ت ۴۳۶۰۵ ﻫـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ هيأت محترم وزيران

آيين‌نامه اجرايي جزء (ب) تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۷) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

آيين‌نامه نظام بانکداري الکترونيکي

آيين نامه رعايت شاخص هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانک‌هاي دولتي (موضوع مصوبه شماره ۲۱۱۸۴۹/ت ۳۹۳۹۹ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هيات محترم وزيران)

آیین نامه ‌تعیین‌ ضوابط‌ و‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ محرومیت اشخاص‌ از‌افتتاح‌ حساب‌ جاری ‌و‌ چگونگی ‌پاسخ ‌استعلام‌ بانکها

آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي